Search form

Luk 23:47

47Rrapa an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya, gatiya waypa nipa gu-nana gu-yinmiyana, lika nipa a-wena rrapa minypa Wangarr an-nelangga an-molamola a-negarra, a-yinagata, “An-gunaga an-gugaliya gun-burral an-jechinuwa!”