Search form

Luk 23:48

48Rrapa aburr-gata gu-galiya yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-wordaja aburr-ji, birripa gubi-nana gu-yinmiyana, lika aburr-buyana aburr-ni mirrka aburr-jirra minypa wargugu aburr-ni aburr-bamuna, rrawa aburr-jekarra.