Search form

Luk 23:49

49Rrapa Jesus burr-yika aburr-borrmunga aburr-gata minypa marn․gi aburr-ni nula, mu-gama yerrcha burr-guta aburr-gata mu-ngoyurra abu-jurrjurrmurra gurda minypa Galali wenga, birripa balay aburr-ji gurda, gubi-nana aburr-ji gu-yinmiyana.