Search form

Luk 23:50-51

Jesus An-burral Abu-gurrmurra Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda

(Metiyu 27:57-61; Mark 15:42-47; Jon 19:38-42)

50-51Rrapa an-ngardapa an-gugaliya an-gata an-nelangga Jochap (Joseph), nipa Aramatíya (Arimathea) an-guyinda gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Judíya. Nipa an-molamola an-gugaliya. Minypa jechinuwa a-ni a-workiyana rrapa a-ganana a-ni Wangarr ana-jerrmarrapa gu-yinpa barra bunggawa a-ni. Aburr-gata Ju yerrcha ganychila (councillor) nipa rrapa an-nardiya an-ngardapa, wurra nipa gala gu-yagurrmungarna burrwa gun-gata minypa birripa aburr-yinmiyana nula Jesus. 52Ganapiya, lika nipa a-garlmuna, a-jarl a-bamuna, a-wengganana Baylat an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna.