Search form

Luk 23:54

54Gun-gata minypa balngga gu-ni Braydi (Friday) a-jolartchinga, rrapa marnnga jiy-bungguna jiy-bamuna, gun-gatiya gugu minypa barra Jarradi (Saturday) gu-ni barra.