Search form

Luk 23:7

7Lika gun-narda waypa nipa gu-borrwurra minypa an-guna Jesus nipa Galali an-guyinda, lika nipa Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal, lika birripa abu-ganyja nula Ayrat (Herod), bunggawa an-gata gu-gata a-yika gu-rrawa Galali, ngardawa nipa Ayrat yarta ana-bona Jirúchalam (Jerusalem).