Search form

Luk 23:8

8Rrapa gun-gatiya waypa Ayrat a-nana Jesus, nipa burr-guya marrnguwa a-ni ngardawa marr gu-ganyja gun-baykarda. Minypa janguny gu-barrjekarra nula a-galiyana a-workiyana, rrapa jal a-ni a-nacharna burr-barlmarrk jama a-jirrarna.