Search form

Luk 24:1

Jesus A-molamiyana

(Metiyu 28:1-10; Mark 16:1-8; Jon 20:1-10)

1Jandi (Sunday) gu-ni ana-munyagaba, aburr-gata mu-gama yerrcha aburr-jekarra gurda gu-gurrema Jesus an-burral abu-jolartchingapa. Birripa mbi-ganyja gurda mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja minypa mu-ngoyurra nawanawa aburr-ni.