Search form

Luk 24:11

11Wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna burrwa, jimarn jarra bama aburr-yinanga aburr-guna mu-gama yerrcha burrbu-yolkaja aburr-ni.