Search form

Luk 24:12

12Wurpa lika Birta a-garlmuna, a-yurtchinga a-ni gu-gurrema gatiya an-burral Jesus abu-gurrmurra. Lika a-gurduwuja, a-jawawiyana a-bona wupa, lika mu-nana mun-gata mirikal linan (linen) mu-maya mun-gungarlcha mun-narda wupa mu-yunya. Lika nipa ana-jawurrga a-wechawecha a-jekarra a-bamuna rrawa minypa gu-yinmiyana gu-ni.