Search form

Luk 24:17

17Lika nipa bijirri-wengganana, “An-nga nyirri-yopurda nyirri-boya, nyirri-gurda nyirri-bamburda, a-lay?”

Wurra abirri-derichinga, abirri-jinyja wargugu.