Search form

Luk 24:18

18Lika abirri-gata an-ngardapa an-nelangga Gulíyapach (Cleopas) nipa a-yinagata, “A-lay, nginyipa ny-jurda ngardapa Jirúchalam nyi-nirra ny-bomang gala marn․gi gun-guna gu-yinmiyana gu-ni, ya?”