Search form

Luk 24:19

19Lika nipa a-yinagata butula, “Gun-nga?”

Bitipa abirri-yinagata, “Jesus nula, ngarla, an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda! Nipa Wangarr an-nika an-mujaruk. Minypa Wangarr wugupa nula nipa burr-barlmarrk a-wena a-workiyana rrapa jama a-ji, rrapa wurra gama gorlk abi-nana nipa an-molamola.