Search form

Luk 24:2

2Lika gubi-nana gun-gata gun-gurrema ngana gu-jirra gu-lapkujamiyana gu-ji; mu-ngoyurra gubu-jakabuna jandarra wana gu-bapala gu-guyinda, wurra gu-gakiyana.