Search form

Luk 24:25

25Wurra nipa Jesus a-yinagata butula, “Nyirri-gurda nyirri-gerna, ya? Wurra yama marr nyirri-balcha gun-gata warrpam Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena aburr-workiyana?