Search form

Luk 24:26

26Yama nyirri-borrwa gun-gata gu-yinmiyana gu-ni nula an-gata minypa nipiya Christ rrapa gun-narda gun-nigipa jarlakarr, minypa nipa gu-mungbuna rrapa burr-bardayala a-nipa barra a-workiya?”