Search form

Luk 24:33

33Lika warrika abirri-garlmunapa abirri-jekarra abirri-jarl Jirúchalam. Lika gatiya burrbu-barripuna Jesus burr-yika jawina gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa an-ngardapa rrapa aburr-werranga burr-guta wugupa burrwa.