Search form

Luk 24:34

34Minypa birripa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinagata, “Bunggawa wanngu a-negiyana, ngarla! A-bena nula Jayman (Simon)!”