Search form

Luk 24:35

35Lika bitipa abirri-guna gubirri-ngurrjinga burrwa gun-gata gu-yinmiyana gu-ni butula gata gu-jarlakarr abirri-bamuna rrapa minypa abirri-yinmiyana abirri-malawurra, nipa damba mu-rrumurra butula.