Search form

Luk 24:39

39Wurra ngunabi-na murna ngu-jirra rrapa rrepara ngu-jirra rrapa marn․gi buburr-ni apula ng-guna ngaypa. Ngunabi-rrima rrapa bubu-borrwa minypa walkwalk gala an-garla an-mama a-rrima minypa ana-goyburrpa ngunabi-nacha ngaypa ngu-rrimanga.”