Search form

Luk 24:4

4Rrapa gun-gatiya waypa aburr-jawurrga aburr-wechawecha gu-yinmiyana, warrika abirri-jirrapa gatiya wugupa burrwa abirri-jinyja, mun-gujayanaya abirri-barrngumurra abirri-ji.