Search form

Luk 24:45

45A-yinagata nipa Jesus a-wena, lika a-garlmuna, yarlanga gu-negarra burrwa gun-gata janguny mu-jurra gu-yurra, lika meyali gubi-nana.