Search form

Luk 24:46

46Minypa a-yinagata burrwa, “Janguny mu-jurra gu-yurra minypa gun-guna: Christ a-jortcha barra rrapa a-juwa barra, rrapa nuwurra waypa ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni barra nipa barra a-molamiya.