Search form

Luk 24:50

Jesus A-warrchinga Waykin

(Mark 16:19-20; Jama Aburr-ji 1:9-11)

50Lika gu-gatiya wenga burr-ganyja a-bamuna, gubu-bawuna gu-murnangana rrawa, aburr-bamuna, aburr-bena Bechini (Bethany), lika murna a-jarrkarriyana, burr-jalkakaja.