Search form

Luk 24:53

53Lika gatiya aburr-ni aburr-workiyana gun-japurra rrawa, minypa an-nelangga an-molamola abu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr.