Search form

Luk 24:7

7Minypa a-yinagata, ‘An-walkurpa An-gugaliya birripa burrbu-wu barra aburr-gata aburr-werra birripa barra burr-jong abi-nega abi-rra. Rrapa nuwurra waypa barra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, nipa a-molamiya barra.’ ”