Search form

Luk 24:8

8Abirri-yinagata abirri-wena burrwa abirri-gata minypa mun-gujayanaya abirri-barrngumurra abirri-ji, lika birripa mu-gama yerrcha gubu-borrwurra gun-gata Jesus a-yinmiyana a-wena burrwa mu-ngoyurra.