Search form

Luk 24:9

9Lika gun-gurrema gubu-bawuna, aburr-jekarra aburr-jarl rrawa. Lika gun-gata gu-yinmiyana gu-ni birripa gubu-ngurrjinga burrwa Jesus burr-yika jawina aburr-gata arr-jirrapa arr-murna rrapa an-ngardapa, minypa 11, rrapa aburr-werranga Jesus burr-yika jawina yerrcha burr-guta birripa gubu-ngurrjinga burrwa.