Search form

Luk 3:1-2

Jon Gu-ngurrjinga Burrwa Wurra Gama Gorlk

(Metiyu 3:1-12; Mark 1:1-8; Jon 1:19-28)

1-2Gu-bamuna, nuwurra waypa Daybíriyach Jija (Tiberius Caesar) gipa gun-jaranga jemberr nipa bunggawa wana an-bapala a-ni, minypa 15, gun-gata lika Wangarr gun-nika wengga gu-bena nula Jon (John) an-gata Jekaráya (Zechariah) an-nika an-walkurpa, nipa a-ninya gu-werrapa. Rrapa minypa Daybíriyach Jija burr-yika jawina ngardapa ngardapa jaga aburr-ganana aburr-ni rrawa gu-jirra gu-boya, birripa aburr-guna wupa aburr-welangga: minypa Bontiyach Baylat (Pontius Pilate), nipa jaga a-ganana gun-gata rrawa Judíya (Judea); rrapa Ayrat (Herod), nipa jaga a-ganana gun-gata rrawa Galali (Galilee); rrapa Ayrat an-nika worlapa niya an-gata Bilip (Philip), nipa jaga a-ganana gun-gata rrawa Yituréya (Ituraea) rrapa Durekanáytach (Trachonitis); rrapa Lichániyach (Lysanias), nipa jaga a-ganana rrawa Abiléni (Abilene). Aburr-gurdiya wupa bunggawa yerrcha jaga aburr-ganana gun-gata rrawa rrapa janguny gu-bena nula Jon gatiya nipa gu-werrapa a-ninya. Rrapa junggay wana abirri-babalapa Ju yerrcha burrbi-yika, abirri-gata Anach (Annas) mu-ngoyurra a-ni rrapa Gayapach (Caiaphas) jurdach junggay wana an-babalapa a-ni.

3Gun-gatiya Wangarr gun-nika wengga gu-bena nula Jon, lika nipa a-garlmuna, gu-ngurrjinga a-bona gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gata man․garba gu-werrwerrjinga gu-yurra gun-nelangga Jordan. Minypa nipa a-wena burrwa a-workiyana wurra gama gorlk, a-yinagata burrwa, “Gun-nerra bubu-bawa rrapa buburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr, rrapa ngaypa bama arr-gurraga barra, minypa nipa Wangarr rrapa baywarra gu-nega barra ana-gorrburrwa gun-nerra nyibi-rrimarra.”