Search form

Luk 3:14

14Rrapa aburr-gata an-dakal an-guyinda, birripa burr-guta abu-wengganana Jon, aburr-yinanga, “Rrapa ngayburrpa? Ngayburrpa nyiburr-yinmiya barra, a-lay?”

Nipa a-yinagata burrwa, “Gala barra nyirrbu-gaypa wurra gama gorlk minypa ana-goyburrpa nyiburr-bachirra burrwa rrapa minypa mari nyibu-garraja burrwa, jimarna barra burr-rrupiya gun-molamola gubi-nega burrwa. Gala barra nyiburr-yirda. Wurra jarra mun-goyburrpa wupa rrupiya nyibu-ma barra nyiburr-workiya, ganapiya, mun-nardiya wupa.”