Search form

Luk 3:17

17Nipa gipa nawanawa a-ni nipa barra arr-ngorrkornda a-boy, minypa gun-maywapa an-gugaliya mu-ngorrkorndanga a-workiya balaja minypa mun-mola mun-guyinda ngardapa rrapa mun-nerra mun-guyinda ngardapa. Minypa gun-burral ngayburrpa nguburr-werranga nguburr-mola nguburr-guyinda nipa arr-ga barra a-boy gu-yigipa gu-rrawa, wurra ngayburrpa nguburr-werranga nguburr-werra nguburr-guyinda nipa arr-yerrnyja barra yi-gata gu-bol, gatiya barra nguburr-mungbiyapa barra nguburr-rro rrapa gun-gata bol gala ana-nga gu-jupa.”