Search form

Luk 3:18

18Jon a-yinagata a-wena a-workiyana burr-guya, minypa gun-molamola janguny gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana wurra gama gorlk.