Search form

Luk 3:20

20Wurra Ayrat a-garlmuna rrapa barrwa jama a-ji burr-guya gun-nerra, gun-gata minypa nipiya Ayrat ana-nyala a-rrimarra Jon rrapa a-barrbuna wupa minypa nipa brichina barra a-ni.