Search form

Luk 3:21

Jon Ana-nyala Jesus Bama A-gurragaja

(Metiyu 3:13-17; Mark 1:9-11)

21Wurra gun-gatiya mu-ngoyurra burdak Jon bama burr-gurragaja a-ni wurra gama gorlk, Jesus ana-bona rrapa nipa burr-guta Jon ana-nyala bama a-gurragaja. Rrapa gatiya waypa nipa Jesus a-wengganana a-ni, waykin gu-lapkujamiyana