Search form

Luk 3:4

4Jon a-yinagata a-wena rrapa jama a-ji a-workiyana minypa gun-gata Wangarr gun-nika janguny wola gun-guwarr Aycháya (Isaiah) a-wukurrjinga, gu-yinaga gu-yurra,

“An-nerranga an-gata a-jabarrchinga a-jirra yi-gata gu-werrapa,

nipa a-yinaga a-weya,

‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!

Jarlakarr nawanawa buburr-ni nula.

Gun-jechinuwa bubi-nega nula.