Search form

Luk 3:5

5Mun-mirk mu-guyinda mu-yawuchiya barra yi-gata mu-gochila mu-guyinda,

rrawa barra gun-molamola gu-ni barra.

Gun-melamirlamirnda gun-guyinda gu-ngukurdanyjiya barra gun-jechinuwa gu-ni,

rrapa gun-guburlububurluja gun-guyinda gu-ngukurdanyjiya barra gun-jerdajirda gu-ni barra.