Search form

Luk 3:7

7A-yinagata Aycháya a-wukurrjinga wola rrapa gu-gurda ngacha minypa nipa Jon jurdach jama a-ji. Minypa aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-bona gurda nula nipa barra bama burr-gurraga, wurra nipa a-yinagata burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurda minypa an-gata jarn․gich an-guyinda. Wurra ana-nga a-wena ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-yurtchingapa, jimarna ana-goyburrpa wupa ngardapa wanngu nyiburr-negiya barra gun-gata mari guna-bamburda? Wurra gala nyiburr-yinmiya.