Search form

Luk 3:9

9Wurra gun-gata ngaypa ngu-wena ana-goyburrpa minypa gun-maywapa gun-jong, wurra an-gata minypa an-maywapa galamang an-gurrimapa, nipa gugu gu-jaywuja a-jirra gun-gata gun-jong, burr-bama burr-rrepara barra gu-yartkujama. Minyjiya. Gun-jong gun-guyinda gun-gata gala mun-molamola balaja mu-rrima, nipa an-gata gu-yartkujama barra a-ni, gu-yerrnyja barra yi-gata gu-bol gu-guyinda.” Nipa Jon a-yinagata a-wena burrwa, minypa gun-burral nipa Wangarr a-yinmiya barra burrwa aburr-gata minypa gala marr aburr-balcha nula, gu-gurda ngacha.