Search form

Luk 4:10

10Ngardawa jurra mu-guyinda gu-yurra janguny,

‘Wangarr a-wengga barra burrwa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk

birripa barra jaga aburr-gana nggula,’