Search form

Luk 4:13

13Ganapiya, lika gun-gatiya waypa gala barrwa gun-nga rraka nipa walkwalk mu-nguy a-jurnajuchuwa Jesus, lika nipa walkwalk a-bawuna Jesus, lika a-bona nuwurra waypa gu-yinpa barra gun-mola gu-ni barra nula.