Search form

Luk 4:15

15Rrapa minypa nipa marn․gi burr-negarra a-workiyana janguny gata gu-bala gu-guyinda Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, gu-gata wenga aburr-bulapalawa abu-ngurrjinga nipa Jesus an-molamola.