Search form

Luk 4:17

17Lika birripa abu-wuna jurra mun-gata minypa janguny gu-yurra Aycháya (Isaiah) wola gun-guwarr gu-ngurrjinga Wangarr gun-nika. Lika Jesus mu-lapkujamurra jurra mun-gata minypa mu-garlagulurrmiyana mu-yu, lika janguny gu-barripuna mu-gatiya mu-jurra mu-guyinda gu-yinagata,