Search form

Luk 4:20

20Gu-gurda ngacha Jesus a-wena burrwa minypa wola gun-guwarr Aycháya gu-ngurrjinga. Lika mu-garlagulurrmurra mun-gata jurra rrapa a-wuna an-mujama an-gata, lika a-rakaja gatiya minypa an-mujanguny an-guyinda a-rakaja a-workiya rrapa a-weya.

Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk gu-bala aburr-ni, birripa mu-nguy abi-nana aburr-yu.