Search form

Luk 4:22

22Jesus a-yinagata a-wena burrwa, lika aburr-marrkapchinga nula rrapa aburr-bama gubu-ganyja gun-gata gun-molamola janguny nipa a-wena burrwa. Wurpa lika gochila aburr-barrjinga rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “Wurra, a-lay, an-guna nipa Jochap an-nika an-walkurpa, ya?”