Search form

Luk 4:24

24Nipa a-yinagata, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Wolawola an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ngurrjinga a-boya a-workiya Wangarr gun-nika janguny, nipa wurra gama gorlk aburr-galiyarra nula aburr-workiya, wurra ngika minypa gu-yigipa gu-rrawa.