Search form

Luk 4:25

25“Minyja bubu-borrwa: gun-gapa mu-ngoyurra Yiláyja (Elijah) a-ninya, jin-gata jin-jaranga miliyak jin-guyinda jinyu-ni gun-gata rrawa Yichrayal (Israel). Wurra gun-gata minypa yorr gala gu-bunggiyarna gu-workiyarna, rarranyjarr gu-ji abirri-jirrapa gun-ngardapa rrapa barrwa goma gu-jirra, rrapa minypa balaja mun-guyinda mu-wulebiyana gun-gatiya rrawa gu-jirra gu-boya,