Search form

Luk 4:26

26wurra gala jin-nga jin-gata miliyak jin-guyinda nipa Wangarr a-jerrmangarna achila an-gata Yiláyja barra nipa a-gunggaja achila, wurra gun-nyagara. Wurra gu-werranga gu-rrawa jin-miliyak, ngaja, ngarla, nipa Wangarr a-jerrmarra achila an-gata Yiláyja, minypa jin-gata rrawa jinyu-ni Jerapach (Zarephath), wana gu-bapala gu-rrawa gun-gata Jaydan (Sidon).