Search form

Luk 4:27

27Rrapa nuwurra waypa jurdach an-nerranga an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk a-ninya, an-gata Yiláycha (Elisha), gu-galiya yerrcha Yichrayal aburr-nirra aburr-gata aburr-jaranga aburr-jeja aburr-ngolkujarra, minypa gun-guburlububurluja gubi-rrimarra. Wurra Wangarr gala wanngu burr-nengarna birripa, wurra an-jeja an-guyinda an-ngardapa wupa nipa wanngu a-negarra, an-gata an-nelangga Neyaman (Naaman), nipa gata an-guyinda Jiriya (Syria).” Jesus a-yinagata a-wena burrwa.