Search form

Luk 4:28

28Lika aburr-gata gu-bala aburr-ninya, birripa gugu aburr-bachirramiyana nula Jesus. Ngardawa birripa aburr-ngurrnga aburr-galiyana, minypa nipa burr-ngurrjinga birripa aburr-yinagatiya, gala marr aburr-balcharrarna.