Search form

Luk 4:3

3Lika an-gata walkwalk a-garlmuna, a-yinanga a-wena nula Jesus, “Minyja nginyipa Wangarr biy-yika Walkur, gun-guna jandarra yama ny-yengga nula barra nipa gu-ngukurdanyjiya rrapa rakaraka mu-ni ngguluwa?”